Umgudu wokuxhunywa kwama-payphi amanzi ashisayo na bandayo usuvame ukwonakala | Domestic plumbing of cold and hot water supply systems

[Please scroll down for English translation]

Muva-nje ngiphawule ukwanda kokukhanda nsuku zonke ekuxhunyweni kwama payiphi emakhaya embonini yoku plamba, njenkoku khweza igiza, kumbe ukulungiswa kwama payiphi kanye nenhlanganisela yezixhumo zamanzi eziqhekekileyo ezindlini.

Nangemuva kokuvezwa koluhlu lokuqala lwesaziso senkambiso ye SABS 0254: 1994 eyaqanjwa ukuholela ama plamba endleleni efanele yokuxhunywa kwama payiphi nokufakelwa komfutho wokuseka ngokusha, kokubili ukuphepha nokulandela indlela esebenza kahle kusobala ukuthi nakho lokho okusekelwe ngokusha kuyephuka. Yini inkinga? Nansi impendulo:

 • ukufakelwa budedengu kwama payiphi nezixhumo zoku phakelwa kwamanzi;
 • uhlobo oluphansi lwamagiza;
 • inhlanganisela njll ama valves, thermostat, element yezitofu zogesi ezisebenza ngamanzi;
 • igunjana elinoxhaxha lwemixhantela yezintambo; and
 • ama plamba angaqondisisi imithetho yenkambiso yomsebenzi abawenzayo.

Izidingo eziyimpoqo ekusekeni kabusha ngokwe SANS 10254: Ukuseka kabusha, ukugcina esimeni, ukubuyisela ngokusha nokukhanda kuqiniswe indlwana kagesi yoku gcina umgudu wokufudunyezwa kwamanzi, amaplamba kanye nabasizana nabo abawuqondisisi. Ulwazi lwaba plambayo lokuseka busha umgudu wokuphakelwa kwamanzi abandayo nashisayo iyona ndlela edingeka kakhulu ngokwe SANS 10252 Part 1 ne SANS 10254.

Lowo ozoseka busha uyacetshiswa ukuba akwazi futhi abe nolwazi nge SANS 10252 Part 1 lomgwaqo ophathelene nalokhu okulandelayo mayelana nokusekwa kabusha kwama payiphi amanzi:

 • ukulingalinganiswa kwamapayiphi okuphakelwa emgudwini wamanzi;
 • ukuxhumanisa izinhlobo-nhlobo zama payiphi;
 • ukusekela, ukuqinisa, ukunwetshwa kwezinga lokushisa, ukushiyashiyana kwama payiphi emgudwini; and
 • ama valves alawula umfutho nokulinganiswa kwawo phakathi kwamanzi ashisayo nabandayo.

Amanzi ashisayo
Indlela okwakhiwe ngayo izitofana zoku fudumeza amanzi zilawuliwe ngokwendlela yomthetho kumnyango wezempilo noku phepha.
Imininingwane kwaba khiqizayo esemgqeni ngokwe SABS ne SANS 10254, lokho kanye nenhlanganisela yezixhumo zokwakha uhlobo womkhando ovumelekileyo nosesilinganisweni ngokwezinga lomfutho kulomgudu.

Hot water cylinders (ama-giza)
Abakhiqizi bama giza baqambe izidingo nemigomongqo yokuhola abaseka ngokusha, futhi beqinisekisa ngomkhiqizo wabo ngokufaneleyo.

Umbuzo wami embonini ukuthi, kubangelwa yini amanye amagiza abe nesiqinisekiso seminyaka emithathu ngenkathi amanye enikwa eseminyaka emihlanu kumbe eseminyaka elishumi?

Ingabe mhlaumbe lokho kusho ukuthi isiqinisekiso seminyaka emifishane kuneminye sisho izinga elingaphansi kunamanye?

Ama-valve
Ukulingalinganiswa kwama valve kumele ku lingane nokwama giza khona kuzo vumelana nemigomo ka SABS.

Inhlanganisela yezitofana zokufudumeza
Ama-themostat, ama-element kufanele kuvumelane nezidingo zabakhiqizi begiza.

Ukufakelwa koxhaxha lwezintambo zika gesi egunjini
Kubaluleke ngendlela engena ku linganiswa ukuba uxhaxha lwezintambo zika gesi ze giza ziqondanengqo nemigomo ka SANS Standards.

Njengoba lendlela ye SANS 10254 ibalulekile umphakathi wama plamba nginga cebisa abaphathi kwi QCTO ukthi kubenedlela yokuvivinywa kwama mplamba (trade test).


Domestic plumbing of cold and hot water supply systems

By Sam Dubazana

Currently, most repairs done in the domestic plumbing industry are the replacement of hot water cylinders (geysers), and repairs to burst water supply pipes and fittings in homes.

The first code of practice SABS 0254: 1994 was established to guide plumbers on how to plumb pressure installations in safely and efficiently; yet, it is obvious that the installations are still not complying with the regulations. What is the problem? The answers comprise the following:

 • Incorrect installation of water supply pipes and fittings;
 • Substandard water cylinders (geysers) that only have a three-year guarantee;
 • Components being valves, thermostats, and elements for electric water heaters;
 • The electrical wiring of premises; and
 • Plumbers not understanding the code of practice and not being trained properly.

According to the compulsory installation requirements of SANS 10254, the installation, maintenance, replacement and repair of fixed electric storage water heating systems are not well understood by plumbers and stakeholders. The plumber’s knowledge of the installation of cold and hot water supply systems function is a basic requirement, according to SANS 10252 Part 1 and SANS 10254.

The installer should have an understanding of SANS 10252 Part 1, which must be referred to alongside SANS 10254 for the compliant installation of water pipes in terms of:

 • Sizing of pipes on the water supply system;
 • Joining of different types of pipes;
 • Supporting, fixing, thermal expansion, and lagging of pipes in the systems; an
 • Pressure control valves and the balancing of hot and cold-water pressure.

Hot water
The Occupational Health and Safety Act 85 of 1993 regulates the design of water heaters in terms of fault-finding, diagnosis and correction.
Manufacturers’ specifications that are in accordance with SANS 151 and SANS 10254 include all components used in an assembly that are approved and matched in terms of the pressure rating of the systems.

Hot water cylinders (geysers)
Geyser manufacturers have put in place a requirements and specifications guide for the installers and they guarantee their product accordingly.
My question to the industry is: why do some geysers have only a three-year guarantee, while others offer a five- or ten-year guarantee? Does this mean that the lesser guarantee is substandard?

Valves
The rating of all valves must match the rating of the geysers and need to be SABS approved.

Heating components
Thermostats and elements for electrical components must meet the requirements of the manufacturer of the geyser water heating cylinders.

Wiring of premises
It is critical that the electrical wiring of the geyser meets all the SANS standards. This installation is the most basic requirement in domestic plumbing, and I propose that even the Quality Council for Trades and Occupations include it in the trade test assessment.

Pin It
PA PD TP PO SA Plumbers Handbook Logo Plumbing newsletter

Talk to us

AVAILABLE MONDAY - FRIDAY, 8 AM - 4 PM

Connect with us

Keep in touch via your favourite social media