Growing a traditional community plumbing business

Having a community plumbing business system is still the best way in which plumbers should be growing their plumbing businesses and training apprentices in their communities.

The network link starts from the community plumbing suppliers, building suppliers, hardware stores, local building inspectors to community plumber associations and then to the community. Qualified, skilled, and reliable plumbers need to become known by the network members in this system.

The community can even relate the plumber’s family who started the business, that way the sons and the daughters can continue with the business one day.

Traditional community plumbers used to be known by their first names, for example, Big Joe Plumbers, Sam’s Plumbers, Mnisi and Sons Plumbers, and Moloi Plumbers.

Apprentice plumbers are linked to these Master plumbers for practical training experience via the trade colleges (vocational training centres), plumbers associations, and government authorities.

‘People buy from people’ is a wise expression. The only way we can grow our community plumbing businesses is if we focus on our community plumbing challenges.

Decent water and sanitation

We need proper water and sanitation for the community by creating healthy, safe and clean environments; learning to save water; and training and developing plumbing artisans. Plumbing installations in the communities will always need plumbing services from community plumbers, and they in turn need to give the best plumbing service to these communities.

 

Umkhuba ojwayelekile emphakathini emboneni yokuplamba

 By Sam Dubazana

Imikhuba ejwayelekile emboneni yoku-plamba, kuse iyona ngqo indlela ama-plamba anamuhla adinga uku xhuma kuyona ukuze akhulise lemboni kanye noku qhakambisa ukuqeqeshelwa lomsebenzi emphakathini.

Ubuxhakaxhaka (network) boku xhumana buqala kulabo abanikeza ngezidingo kuma plamba, ezokwakha (building supplies), izitolo lapho kutholakala khona ezokwakha. Abahloli bezakhiwo, abe-ngqungquthela kwezokuplamba kanye nomphakathi imbala. Abaqeqeshiweyo, abafufusayo, abasebenza kahle kanye nabathembekile emsebenzini wabo bayokwaziwa batuswe yilobo buxhakaxhaka bamalunga angabahloli bemboni yomgudu wokuplamba. Uyowuzwa umphakathi ukhuluma ngalesihlahla somkhaya wamaplamba bethi, “lemboni yaqalwa oyise kwalandela ama dodana, muva nje nama dodakazi asebethathe baqhubekela phambili nalemboni”.

Amaplamba akudala emphakathini, babaziwa ngamagama abo njengo Big Joe Plumbers, Sam Plumbers, Mnisi and Sons Plumbers kanye ne Moloi Plumbers.

Abazi Mfunda-Makhwelo baxhunywe-ke kuzo imambane zama plamba ukuze phela bazo thola ikhono kuwo amakolishi emisebenzi yezandla kumbe ama vocational centres kanye nabamandla ombuso.

“Abantu bathenga ebantwini”, isisho neyona ndlela eyokhulisa umphakathi wethu emboneni yoku plamba. Kufuze sibhekane ngqo nezingqinamba emphakathini.

Amanzi nokukhucululwa kwendle emphakathini

Ezempilo nokuphepha nenhlanzeko emagcekeni, ukongiwa kwamanzi, ukuqeqeshwa nokuphuculwa kongqongqoshe kweze plambing.

Izakhiwo eziplambiwe emphakathini, ziyohlala zidinga ukuhlolwa, zinakekelwe, zigcinwe zisebenza kahle. Amaplamba asemphakathini wona adinga ukuzinikela ngokuphelele nokwenza umsebenzi oseqophelweni eliphezulu.


 

Pin It
PA PD TP PO SA Plumbers Handbook Logo Plumbing newsletter

Talk to us

AVAILABLE MONDAY - FRIDAY, 8 AM - 4 PM

Connect with us

Keep in touch via your favourite social media